Генералният адвокат Ив Бот: цифром и словом е повече от функционалном

Image: Source code ON PAPER by toolmantim on Flickr
Source code ON PAPER

Предполагам, че мнозинството от читателите на този блог са наясно с това, че според авторскоправното законодателство компютърните програми представляват произведения на литературата и така погледнато защитата им е идентична с тази на книгите.

В основата на тази защита в Европейския съюз стои директива 91/250/ЕИО, според чийто член 1 (2)

Закрилата в съответствие с настоящата директива се прилага по отношение на обективираната в каквато и да е форма компютърна програма.

Идеи и принципи, които са заложени в който и да е елемент на компютърна програма, включително тези, които са заложени в нейните интерфейси, не се закрилят от авторско право по настоящата директива.

Така в директивата е залегнал един от

основните принципи на авторското право

а именно че то защитава (видимите/чуваемите) резултати от творческа дейност, изразени в каквато е да е обективна форма.

В случая на софтуера това е код, състоящ се от писмени знаци – в мнозинството си цифри и букви.

Натъртвам на всичко това

защото днес е публикувано заключението на генералния адвокат Ив Бот (Yves Bot) по делото SAS Institute Inc. v World Programming Ltd (C-406/10), в чиято основа стоят главните въпроси, дали

– функционалностите на компютърна програма и програмен език са защитени от авторско право по член 1 (2) от директива 91/250;

и

– доколко правоносителят на компютърна програма (със средствата на директиви 91/250 и 2001/29) може да ограничи своите лицензианти да възпроизвеждат кода на компютърната програма или да го превеждат в друг формат, така че да създадат собствена програма, която да може да чете изходния код;

В заключението си

генралният адвокат отговаря въпросите по определено интересен начин.

Според него защитата на компютърните програми обхваща само буквалните елементи, сиреч сорс кода и байнарито, както и всеки друг елемент, който изразява креативността на автора.

Функционалността на компютърните програми обаче не е обхваната от тази защита, защото е продиктувана от специфични и ограничени цели, които в своята същност са идеи, а тяхната защитимост би довела до монопол, който би бил в ущърб на технологичния напредък и индустриалното развитие.

Присветва ли ви нещо?

Питам, защото с горното Ив Бот (без да го упоменава изрично) прекрасно очертава

тънката червена линия

която маркира границата между авторскоправната и патентната закрила на компютърните програми.

Ако първата гарантира защитата на автора върху конкретни елементи на неговото изразяване, то втората запазва идеята на изобретателя само за него, като му дава (до) 20 годишен монопол върху същата

Все пак

Бот уточнява

че средствата за постигане на конкретно изражение на функционалността на компютърна програма могат да бъдат защитени от авторското право, като дава пример с креативността, уменията и находчивостта, с които автор на софтуер би подредил формулите и алгоритмите (но не формулите и алгоритмите сами по себе си).

Така изброените средства биха свидетелствали за собственото интелектуално творчество на автора и тяхната защита (в случай на възпроизвеждане) би била допустима.

Интересните отговори

не свършват тук – по отношение на останалите въпроси генералният адвокат на практика заявява, че директива 2001/29 орязва една част от правата на лицензополучателите според директива 91/250, а именно постигането на съвместимост (interoperability) чрез наблюдение, изучаване или изпитване на компютърни програми.

Според Ив Бот носителят на авторско право върху софтуер може да ограничи своите лицензианти да наблюдават, изучават или изпитват функционалността на софтуера, в случай че с тези си действия лицензиантите достъпват информация, която е защитена от авторското право, какъвто е случаят при сорс код или байнари.

Извод

Заключението на генералния адвокат не е от значение само за конкретното дело между SAS Institute Inc. и World Programming Ltd, а генерално за целия бизнес, изграден около създаването и разпространяването на софтуер.

Ако Съдът го приеме, бихме имали една идея повече правна яснота, която обаче би съдържала неприятни новини за онези, които градят бизнес модела си около чуждите бъгове и създават нови и иновативни компютърни програми.

2 thoughts on “Генералният адвокат Ив Бот: цифром и словом е повече от функционалном

Comments are closed.