Фейсбук – реч на омразата – нищожност на стандартите на общността

В свое решение от 29.07.2021 г. (връзка към прессъобщението) германският Федерален върховен съд (Bundesgerichtshof или накратко BGH) постановява, че общите условия на Facebook от 19 април 2018 г. относно заличаването на потребителски публикации и блокирането на акаунти в случай на нарушаване на стандартите за общуване на общността, посочени в общите условия, са неравоправни и като такива са нищожни, поради което не пораждат действие между Фейсбук и германските му потребители.

Това според съда важи във всички случаи, тъй като доставчикът на социалната мрежа

  • не се задължава да информира потребителите си за причината за заличаването на тяхно съдържание или ограничаването на техните акаунти и също така
  • не им предоставя възможност да дадат обяснение, което евентуално да доведе до преразглеждане на наложената от социалната мрежа санкция.

Ако нечие потребителско съдържание е заличено или акаунтът на потребител е бил блокиран на основание обявените за нищожни общи условия, то такъв потребител може да претендира възстановяването на заличено съдържание и съответно активиране на потребителския му профил.

В достъпните към настоящия момент мотиви от решението съдът обръща внимание, че в проверката за наличие на неравноправна уговорка се изисква цялостна оценка и претегляне на взаимните интереси на страните, в случая на Фейсбук от една страна и потребителите му от друга.

Така срещу конституционно гарантираното право на потребителите на социалната мрежа да се изразяват свободно трябва да се противопостави правото на свободно упражняване на професия на Фейсбук. Тези две основни права, приема съдът, трябва да бъдат разгледани и балансирани едно спрямо друго съгласно възприетия в германската доктрина и практика „принцип на практическото съгласуване“ (Prinzip der praktischen Konkordanz) по такъв начин, че да бъдат приложими в най-голяма степен и за двете страни.

Проведено по този начин, претеглането на права показва, че доставчикът на социалната медия Фейсбук по принцип има право да изисква от потребителите си да спазват определени стандарти за общуване, които надхвърлят изискванията на наказателното право (например при обида, клевета или престъпления, мотивирани от омраза). Доставчикът може дори да си запази правото да премахва публикации и да блокира потребителски профили в случай на нарушение на стандартите си за комуникация.

За да постигне, обаче, баланс между противоречащите си основни права на свободно изразяване и избор как да предлага услугата си, така че това да е в съответствие с интересите и на двете страни, е необходимо доставчикът да поеме задължение в общите си условия да информира потребителите си както за премахването на техни публикации, така и за предстоящото блокиране на потребителските им профили, съответно да ги информира за причината за предстоящата санкция, да им предостави възможност да отговорят, след което, ако се налага, да вземе ново решение.

Разписаните понастоящем в общите условия на доставчика правомощия за заличаване и блокиране не отговарят на тези изисквания. Поради това доставчикът и ответник в производството пред върховната инстанция не е имал право да изтрие процесните публикации на ищците и да блокира техните потребителски акаунти. Доставчикът дължи възстановяването на процесните публикациите и следва да се въздържа от блокиране на засегнатите потребителските акаунти и изтриване на техните публикации, когато те бъдат публикувани отново.

Снимка – преработка на „facebook data security“ с автор Book Catalog, достъпна под лиценз CC BY 2.0 във Flickr