Отворените данни са златни данни

Image: Gold Bars by Agnico-Eagle via Wikimedia Commons
Gold Bars

Да, точно това е посланието от днешното прессъобщение на Нийли Крус.

Комисията предлага

актуализирането на директива 2003/98/ЕО относно повторното използване на информацията в публичния сектор посредством следното:

 • превръщане в общ принцип на използването за стопанска или нестопанска цел на всички документи, направени обществено достояние от публичните органи, с изключение на защитените от авторско право на трета страна;
 • установяване на принципа, че публичните органи не могат да налагат такси, които надвишават разходите, свързани с дадена заявка за достъп до информация (пределни разходи); това на практика означава, че по-голямата част от информацията ще бъде предоставяна (почти) безплатно, освен в надлежно обосновани случаи;
 • установяване на задължение за предоставянето на информацията в общоизползваем и достъпен за машинен прочит формат, така че да е възможно действителното и използване;
 • въвеждане на регулаторен надзор за осигуряване прилагането на тези принципи;
 • значително разширяване на обхвата на директивата с оглед включването за първи път на библиотеките, музеите и архивите; съществуващите правила от 2003 г. ще се прилагат за информацията, с която разполагат тези институции.

Какво означава това?

На първо място и в чисто законодателен план ни очаква промяна на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), в когото е транспонирана директива 2003/98/ЕО.

Истински благите вести обаче се изразяват в по-широкия обхват на правната рамка и в стремежа да се пречи на администрацията да създава пречки и изгражда бариери пред достъпа до публични данни.

Един пример за това е изричното упоменаване, че обществена информация може да се изисква, както за стопански така и за нестопански цели. Това автоматично включва представителите на нестопанския сектор, като например НПО, в кръга на бенефициентите според новата директива.

Другият пример е задължението на администрацията да държи публичните данни „лесно достъпни“. Въвежда се и дефиниция за „лесно достъпни“, която гласи

Според Европейската комисия „лесно достъпни“ означава много повече от липсата на ограничения за обществеността да достъпва данни. Достъпът и повторното използване на данни могат да бъдат затруднени от администрацията – често дори неволно, поради редица пречки като:

 •     Липсата на информация за това, че масиви от данни действително съществуват и стоят на разположение;
 •     Липсата на яснота кой административен орган е отговорен за данните;
 •     Липсата на яснота относно условията на повторна употреба (re-use);
 •     Данните са на разположение само във формати, които са трудно или скъпо използвами;
 •     Усложнени процедури за лицензиране или такси, каращи потенциалния ползвател да се откаже;
 •     Изключителни споразумения за повторно ползване само с определени представители на бизнеса или ограничаване на повторното ползване  само до държавни компании. (Преводът мой)

 

Хубава новина, дай Боже и за в бъдеще повече такива!